Vật Liệu Hàn

Máy - DCCT

Vật liệu Liên Kết

Cáp

thông tin liên hệ
Anh Trương Quang Tuân
Hotline - 0949 005 576

Thuốc hàn

Thuốc hàn CM143 (Camel, con lạc đà)
Thuốc hàn CM143 (Camel, con lạc đà)
Thuốc hàn CM185 (Camel, con lạc đà)
Thuốc hàn CM185 (Camel, con lạc đà)
Thuốc hàn Dragon(Hiệu con rồng)
Thuốc hàn Dragon(Hiệu con rồng)
Thuốc hàn Golden Horse SJ301
Thuốc hàn Golden Horse SJ301
Thuốc hàn Golden Horse SJ501
Thuốc hàn Golden Horse SJ501